Híreink > Beiratkozás

Beiratkozás

Óvodai adatlap

Szülői nyilatkozat óvodai igénybevételről

Bejelentés külföldön történő óvodakötelezettség teljesítésről

SZÁNDÉKNYILATKOZAT


Leendő óvodás gyerekek szüleinek figyelmébe!

 

Tájékoztatás az óvodai beíratás módjáról a 2020/2021-es nevelési évre.

 

   Bizonyára már értesültek róla, az idei óvodai beíratás időpontja és eljárásrendje a koronavírus járvány terjedésének megakadályozása- lassítása miatt, nem a megszokott illetve meghirdetett rendben zajlik a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan.

 

   Az Oktatási Hivatal által megadott névsor alapján minden gyermeket, aki augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, automatikusan felvesszük.

A hivatalos iratok bemutatását (anyakönyvi kivonat, TAJ kártya, lakcímkártya, HH-s, HHH-s határozat, Szakértői vélemény), az első igénybevételi napon kell megtenni.

 

   Azok a szülők akiknek a gyermeke nem tölti be a 3. életévét augusztus 31-ig, de a 2.5 életévét betölti addig (február 28-ig a 3. életévét), és még van üres férőhely, szintén felvehető az óvodánkba.

Arra kérek minden ilyen jelentkezőt, mivel az ők adatait nem kaptuk meg, hogy az óvoda e-mail címére (mesevar.ovoda@felsopakony.hu) vagy a 06203547272-es telefonszámon április 21-ig jelezzék, ha felvételt igényelnek.

Ezzel együtt adják meg a következő, a hivatalos okmányokon szereplő adatokat:

-gyermek neve

-gyermek születési helye, ideje, lakcíme, tartózkodási helye

- anyja neve

- apja neve

- gyermek TAJ száma

- egy elérhetőség, telefon szám, e-mail cím.

 

                  Gelsiné Zsurka Zsuzsa        

- óvodavezető -             
Hirdetmény a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

 

Tisztelt Szülők!

 

Akinek gyermeke 2020. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti. Köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Ha a kisgyermek 2020. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét, akkor csak 2021.szeptember 01-jétől kell óvodába járnia.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van, hogy 3 éves kor előtt kezdje meg az óvodát a gyermek, abban az esetben, ha 2020.09.01 és 2021.02.28 között tölti be a 3. életévét, s csakis akkor, ha az óvoda az összes óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele után rendelkezik még szabad férőhellyel.

A 3 éves kortól kötelező óvodába járás alól a szülőnek lehetősége van felmentést kérni. A felmentést a szülőnek kell kérelmeznie a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodás helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalánál. A Járási Hivatal az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelem alapján, kizárólag a negyedik életév betöltéséig adhat felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. A szülőnek a felmentés iránti kérelmét meg kell indokolnia.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Az óvodába felvett gyerekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

 

Jelentkezés és felvétel

Az óvodai felvétel és átvétel jelentkezés alapján történik. A jelentkezési lapot a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvodában, a jelentkezés, beiratkozás napján tölthetik ki a szülők, vagy letölthetik azt, az óvoda honlapjáról. (www.ovoda.felsopakony.hu)

 

Az óvodai beíratás időpontja: 2020.04.27. 800-1800óráig

      2020.04.28. 800-1600 óráig

      2020.04.29. 800-1600 óráig

 

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok:

-    a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája

-     a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája

- nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat

-     sajátos nevelési igényű gyermek esetén: szakértői vélemény

-     rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat

-     Óvodai jelentkezési lap, melyet a helyszínen töltenek ki

- A gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét igazoló dokumentum (orvosi igazolás)

 

Az a szülő, aki gyermekét időben nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásról szóló 2012.évi II. tv.247.§ a) pontja értelmében szabálysértést követ el.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel 2020. május 29-ig.

A határozatok átvételére kijelölt időpont 2020. május 27. – 28. 800-1600

 

MINDEN LEENDŐ ÓVODÁSUNKAT SZERETETTEL VÁRUNK!

 

                                                                     Gelsiné Zsurka Zsuzsa

                                                                             Óvodavezető
SpamPoison - Spam 
Csapda - powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com