Híreink > Beiratkozás

Beiratkozás

Óvodai jelentkezési lap - 2018/2019 nevelési évre

Bejelentés külföldön történő óvodakötelezettség teljesítésről


Hirdetmény a 2018/2019. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

 

Tisztelt Szülők!

 

Akinek gyermeke 2018. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti. Köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.

Ha a kisgyermek 2018. augusztus 31. után született, akkor csak 2019.szeptember 01-jétől kell óvodába járnia.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van, hogy 3 éves kor előtt kezdje meg az óvodát a gyermek, abban az esetben, ha 2018.09.01 és 2019.02.28 között tölti be a 3. életévét, s csakis akkor, ha az óvoda az összes óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele után rendelkezik még szabad férőhellyel.

A 3 éves kortól kötelező óvodába járás alól a szülőnek lehetősége van felmentést kérni. A felmentést a szülőnek kell kérelmeznie a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodás helye szerint illetékes jegyzőnél. A jegyző, a fenntartó pedig csak az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, kizárólag az ötödik életév betöltéséig adhat felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. A szülőnek a felmentés iránti kérelmét meg kell indokolnia.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Az óvodába felvett gyerekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

 

Jelentkezés és felvétel

Az óvodai felvétel és átvétel jelentkezés alapján történik. A jelentkezési lapot a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvodában, a jelentkezés, beiratkozás napján tölthetik ki a szülők, vagy letölthetik azt, az óvoda honlapjáról.

 

Az óvodai beíratás időpontja: 2018.04.23. 800-1800óráig

      2018.04.24. 800-1600 óráig

      2018.04.25. 800-1600 óráig

 

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok:

-         a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája

-         a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája

-  nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat

-         sajátos nevelési igényű gyermek esetén: szakértői vélemény

-         rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat

-         Óvodai jelentkezési lap, melyet a helyszínen töltenek ki

-  A gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét igazoló dokumentum (orvosi igazolás)

 

Az a szülő, aki gyermekét időben nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásról szóló 2012.évi II. tv.247.§ a) pontja értelmében szabálysértést követ el.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel 2018. június 15-ig.

MINDEN LEENDŐ ÓVODÁSUNKAT SZERETETTEL VÁRUNK!

                                                                             Gelsiné Zsurka Zsuzsa

                                                                                   Óvodavezető

SpamPoison - Spam 
Csapda - powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com